Ako nás podporiť

Chcete nás podporiť? Môžete tak urobiť venovaním 2% zo svojich zaplatených daní.
Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej organizácii, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR, a ktorej činnosť je zameraná na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, ktorá podporuje vzdelávanie, zachovávanie kultúrnych hodnôt a podporuje šport detí a mládeže.

V prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa nasledovných pokynov:
  • Zamestnanci, ktorí požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane svojho zamestnávateľa, potrebujú vyplnené tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby odovzdať miestne príslušnému správcovi dane do 30.04.
  • Fyzické a právnické osoby uvádzajú potrebné údaje na poukázanie 2% zo zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní.
Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia

Číslo účtu: SK20 0900 0000 0004 7645 5107

Ako sme použili 2%: viď Obchodný vestník